Świetlice - Fundacja Pomocy Społecznej w Brzeszczach

Jak możesz pomóc

Będziemy wdzięczni
za ofiarowną pomoc
która wesprze
Cele Statutowe......

link


  • Przekaż 1 procent podatku
  • Nasz KRS
  • Posiadamy status organizacji OPP
  • Zobacz wiecej.. KLIKNIJ
  • Zapraszamy do zakładki
  • Centrum Integracji Społecznej

 

       

   Fundacja Pomocy Społecznej prowadziła do roku 2012  2 świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci z
          rodzin z Gminy Oświęcim i Gminy Brzeszcze:

 


"Impuls I" od 1995 roku, uczęszcza do niej 30 dzieci (wpis do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Kuratora Oświaty w Katowicach pod numerem KO.KS.N-0141/42/95/D z dnia 10.11.1995 r., następnie po zmianach administracyjnych w RP nastąpił wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Oświęcimskiego pod nr WEK 0812/23/99 w dniu 21.06.1999r.)

"Impuls II" od 2000 roku, obejmującą opieką socjoterapeutyczną 50 dzieci z Gminy Brzeszcze i Oświęcim. Obie świetlice pod wspólną nazwą "Impuls" zostały wpisane do Rejestru Placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod nr 0035 w 2005 roku. Świetlice prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 roku. Zajęcia w świetlicach prowadzone są metodą "Społeczności Korekcyjnej". Efektem tej pracy jest znaczne ograniczenie agresji słownej i fizycznej wśród dzieci, zwiększenie ich samokontroli, zwiększenie odpowiedzialności za swoje zachowanie i odpowiedzialności za grupę. W świetlicach prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa dzieci i ich rodzin. Od kwietnia br. prowadzona jest terapia SI (integracji sensorycznej). Prowadzone są również zajęcia korekcyjno- kompensacyjne i wyrównawcze.

Terapeuci i wychowawcy jeden raz w miesiącu, poddawani są superwizji. Częste kontakty wychowawców z rodzinami dzieci wpłynęły na zawiązanie się specyficznej więzi między rodzicami, dziećmi i wychowawcami. Bieżące poznanie sytuacji rodzin jest ważnym źródłem informacji do prowadzonych przez naszą organizację analiz o charakterze środowiskowym, które pozwalają na przygotowanie wspólnych, w skali gminy, przedsięwzięć natury społecznej. Z inicjatywy naszej organizacji (szczególnie kadry pedagogicznej świetlic) powstał Zespół Pomocowy Interwencji Kryzysowej skupiający przedstawicieli: fundacji, Ośrodka Pomocy Społecznej, Poradni  Psychologczno-Pedagogicznej, Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straży Miejskiej, policji, kuratorów sądowych, pedagogów szkolnych i terapeutów. zięki pracy tego Zespołu, kilkoro dzieci uniknęło pobytu w izbie policyjnej i znalazło miejsce w rodzinach zastępczych.

Świetlice zapewniają dzieciom:

  • pomoc w nauce

tzw. "douczki" trwają od 1300 do 1500 na których dzieci odrabiają zadania domowe oraz przygotowują się do lekcji na dzień następny. Dzieci korzystają z dostępu do edukacyjnych programów komputerowych, słowników, encyklopedii i ściennych map geograficznych. W nauce pomagają im wychowawcy i stażyści, osoby bezrobotne z odpowiednim wykształceniem, skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu oraz wolontariusze.

  • organizację czasu wolnego poprzez rozwój zainteresowań


Prowadzone są przez wychowawców zajęcia tematyczne:
- artystyczne w pracowni plastycznej i technicznej, rozwijają wyobraźnię dzieci i ich zdolności manualne oraz kształtują wyobraźnię przestrzenną,- sportowe, na sali gimnastycznej, "materacowni" oraz basenie stymulują układ oddechowy i poprawiają ogólną koordynacje ruchową,
- muzyczne, w formie zajęć teatralnych - odgrywanie scenek, śpiew z udziałem akompaniamentu oraz nauki gry na gitarze,

- kulinarne - przygotowanie prostych potraw, połączone jest z kształtowaniem i utrwalaniem nawyków higienicznych,- informatyczne, powiązane z rozwijaniem zainteresowań i przedstawianie możliwości zastosowania komputerów w nauce.

Raz w tygodniu odbywają się spotkania Społeczności, na których ich członkowie uczą się rozwiązywania konfliktów, wspólnie omawiają
i analizują swoje codzienne działania oraz mówią o zmianach jakie widzą w swoim zachowaniu i o tym, co należy jeszcze w nim zmienić. Dzieci dają propozycje zmian, jakie są niezbędne i określają czas ich realizacji. W ten sposób tworzą swój indywidualny plan rozwoju. Od września 2006 roku został dodatkowo uruchomiony program polegający na integracji dzieci dotkniętych lekką niepełnosprawnością natury psychicznej z ich środowiskiem rówieśniczym. Programem zostało objętych 15 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Brzeszcze i Oświęcim, uczęszczających do świetlicy "Impuls II" (Program MPiPS - FIO)
 

  • wyżywienie

Dzieci przychodzą do świetlic po zajęciach szkolnych. Przebywają w świetlicach 5 godzin, mają zapewnione dwa posiłki, z których jeden jest obfitą kolacją W dni wolne od pracy dwa razy w miesiącu organizowane są zajęcia ruchowe - wycieczki, pieczenie kiełbasek, zajęcia rekreacyjne. W pozostałe dwie soboty dzieci nie uczęszczają do świetlic, a prowiant suchy otrzymują w piątek.

  • wypoczynek letni

Organizacja wypoczynku letniego jest bardzo kosztowna, dlatego też, współuczestniczymy w organizacji kolonii z Zespołem Charytatywnym przy kościele katolickim, wysyłając nad morze,grupę naszych podopiecznych.