Historia Fundacji - Fundacja Pomocy Społecznej w Brzeszczach

Jak możesz pomóc

Będziemy wdzięczni
za ofiarowną pomoc
która wesprze
Cele Statutowe......

link


  • Przekaż 1 procent podatku
  • Nasz KRS
  • Posiadamy status organizacji OPP
  • Zobacz wiecej.. KLIKNIJ
  • Zapraszamy do zakładki
  • Centrum Integracji Społecznej

   

    Pomysł utworzenia Fundacji Pomocy Społecznej powstał na przedwyborczych spotkaniach mieszkańców naszej Gminy. w maju 1989 r. organizowanych przez Komitet Obywatelski w Brzeszczach.
    Celem i zadaniem Komitetu Obywatelskiego była organizacja pierwszych demokratycznych wyborów parlamentarnych i samorządowych w kraju przy współpracy społeczności lokalnej, formowanie ustaleń i postulatów mieszkańców oraz działania na rzecz społeczności.
Ogromne bezrobocie w gminie, szczególnie wśród kobiet, alkoholizm, narkomania, bieda, stworzyły sytuację zagrożenia dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży w społeczności lokalnej.
    Szczególnie w trudnej sytuacji były rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne. Ubóstwo, brak opieki lekarskiej i możliwości uzyskania sprzętu do rehabilitacji stały się pierwszoplanowym zadaniem do realizacji.
    Starając się zapobiec tym groźnym zjawiskom Komitet Obywatelski Wspólnie z Komisją Zakładową NSZZ "Solidarność" i Dyrekcją Kopalni Węgla Kamiennego "Brzeszcze" ,po opracowaniu statutu Fundacji, wystąpili jako założyciele do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o wyrażenie zgody na utworzenie Fundacji Pomocy Społecznej w Brzeszczach.
    Po uzyskaniu zgody wystąpiono do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy o rejestrację organizacji. Rejestrację uzyskano 15 maja 1990 roku.
Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.

1990
zorganizowano turnus rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych dzieci i ich opiekunów w Mielnie nad morzem
utworzono Koło Dzieci Specjalnej Troski " /więcej /
za uzyskany kredyt z Rejonowego Urzędu Pracy w Czechowicach D- zakupiono w Austrii nowoczesne, specjalistyczne maszyny szwalnicze i krojownię.
1991
uruchomiono 15 stycznia zakład szwalniczy dla 86 kobiet bezrobotnych z naszej gminy, rozpoczęto działalność gospodarczą /więcej/
1993
utworzono spółkę z firmą niemiecką Wattana, tworząc zakład konfekcyjny   "Wattana-Poland" spółka z o.o
podpisano umowę z Fundacją Erikshjalpen w Szwecji na dostarczanie używanego sprzętu ortopedycznego /więcej /
1994
opracowano program "Dajmy uśmiech wszystkim dzieciom "- obejmujący całoroczną opieką dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia /więcej /
rozpoczęto działalność  charytatywną /więcej /
dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach /więcej/
organizacja kolonii dla dzieci z rodzin najbiedniejszych /więcej /
utworzono świetlicę sportową /więcej/
1995 - 1998
Rejestracja świetlicy resocjalizacyjno-wychowawczej  "IMPULS I" /więcej /
Uruchomiono wypożyczalnię sprzętu ortopedycznego  /więcej/ zobacz asortyment /więcej/
Prowadzono przez psychologów i terapeutów na bieżąco terapię z dziećmi i młodzieżą  zagrożoną uzależnieniami i uzależnioną
1997
Powódź – pomoc międzynarodowa /więcej
1999
Na zlecenie Fundacji został opracowany kompleksowy program dotyczący profilaktyki uzależnień  "WSPÓLNY FRONT". Program ten został przyjęty na sesji Rady Miejskiej do realizacji we wszystkich typach szkół /więcej /
przyjęcie naszej organizacji do SIECI WSPÓŁPRACY ,ogólnopolskiego programu „Dzieci Ulicy", prowadzonego przez Fundację dla Polski w Warszawie /więcej /
2000
Uroczyste obchody dziesięciolecia Fundacji /więcej / Galeria zdjęć - /zobacz/
Otwarcie świetlicy terapeutyczno-wychowawczej "IMPULS  II" /więcej /
Przedłużenie umowy o dostawę sprzętu ortopedycznego
2001
Uruchomiono "Szkołę dla Rodziców Dzieci Specjalnej Troski" w oparciu o program opracowany przez psychologów i pedagogów /więcej/
nawiązano współpracę z licznymi organizacjami pozarządowymi, brano udział w szkoleniach, wizytach studyjnych /więcej/
pomoc powodzianom,udział w programie "KŁADKA” /więcej/
2002
Uruchomienie Lokalnego Funduszu Stypendialnego "Równe Szanse" dla zdolnej młodzieży z rodzin o niskich dochodach /więcej/.
Fundusz Stypendialny /więcej/
2003
Uruchomienie Unijnego Programu PEAD /więcej/
2008
Uroczyste uruchomienie  ogólnopolskiego  programu   Akademia SNS -  SPORT - NAUKA - SZTUKA  w Świetlicy terapeutycznej  IMPULS II/więcej/
2009
Rozpoczęto realizację projektu " Warsztaty ceramiczne - Rehabilitacja przez integrację ".    Projekt miał charakter regionalny i był realizowany przy wsparciu finansowym ze środków PERON będących w dyspozycji Wojewody Małopolskiego. / więcej /
2011
Otwarcie Placu Zabaw przy Fundacji Pomocy Społecznej. Dzięki sponsorom ,właścicielom ntermarche i Brricomarche,Fundacja Muszkieterów wyposażyła Plac Zabaw w nowoczesne,certyfikowane urządzenia.Dzięki temu dzieci mogą bawić się bezpiecznie na wolnym powietrzu./ więcej/
2013
Uruchomiono Centrum Integracji Społecznej. Decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 23.05.2013  Centrum Integracji Społecznej otrzymało STATUS od 1.06 2013 do 1.06.2018. / więcej /